MÓDULO 1:
• Saudar e responder saúdos
• Presentarse aos demáis
• Preguntar como se atopa alguén
• Rematar unha conversa e despedirse
• Usar o signo persoal
• Pedir unha aclaración cando non se entende algo.
• Deletrear o alfabeto dactilolóxico
• Usar os pronomes persoais
• Signar os números do un ao trinta.

MÓDULO 2:

• Signar sobre a familia
• Describir a casa
• Signar o que se está a facer
• Signar as cores
• Chamar a atención dunha persoa xorda
• Solicitar unha aclaración cando non entende algo.
• Preguntar

MÓDULO 3:
• Signar sobre o traballo
• Signar sobre os estudos
• Signar o que se está a facer
• Agradecer e felicitar
• Coñecer o concepto e a diversidade das persoas xordas
• Usar a negación

MÓDULO 4:
• Protección persoal
• Sintomas
• Coronavirus e epidemias
• Hospital e médicos 
Destinatarios: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades de acción voluntaria inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia
Número de edicións: 1
Horas: 30
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de FAXPG
Datas de realización: Do 25 de outubro ao 25 de novembro de 2021
Número de prazas: 30
Período de matriculación: Do 4 de outubro ata cubrir as prazas ofertadas (Matricula pechada por estar as prazas ofertadas cubertas)
A metodoloxía para utilizar é activa, participativa e socio afectiva, polo que se combinan sesións teóricas e prácticas co obxectivo último de capacitar ás persoas participantes para a formulación dunha proposta ou programa que integre os obxectivos e principios dos ODS no lecer e tempo libre.

MÓDULO I. AXENDA 2030 E OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE. CONCEPTOS CLAVE.
Duración: 15 horas
Contidos:
•A Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible ( ODS)
•Diferenza entre os ODS e os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio
•Os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible para transformar o mundo
•A dimensión global e local dos ODS
•Relación dos ODS co lecer e tempo libre

MÓDULO II. METODOLOXÍAS INNOVADORAS, RECURSOS E PLANIFICACIÓN NO TEMPO LIBRE DOS ODS.
Duración: 20 horas
Contidos:
•Transformación social a través do escenario do lecer e o tempo libre
•Oportunidades, reflexións, avaliacións e sinerxias aplicando a pedagoxía do lecer e da educación
•Dinámicas, talleres, desenvolvemento de sesións, fichas metodolóxicas, xogos, sistematización para aplicar no tempo libre

MÓDULO III. BOAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN Ao DESENVOLVEMENTO.
Duración: 10 horas
Contidos:
•Facer desaparecer a pobreza
•Coidar da natureza para coidar do planeta
•Cambiar a economía para asegurar a prosperidade de todos
•Impulsar a paz e as alianzas
•Guía para salvar o mundo desde casa

MÓDULO IV. DESEÑO DUNHA PROPOSTA NA EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE NO LECER E TEMPO LIBRE.
Duración: 15 horas
Contidos:
•Enfoque socioafectivo
•Itinerarios nos que enmarcamos as dinámicas
•Aprender desde, en e para a implicación
•Orientacións prácticas para o uso correcto do técnicas
•Traballo individual ou grupal: formulación dun proxecto no ámbito do lecer e o tempo libre.
•Exposición e avaliación do proxecto
Destinatarios: Profesionais de educacíón no tempo libre
Número de edicións: 1
Horas: 60
Lugar de realización: Google Meet e Clasroom
Datas de realización: Do 3 ao 19 de outubro de 2022 de 16:00h a 21:00h (o 12 non lectivo)
Número de prazas: 20
Período de matriculación: Do 11 de abril ata cubrir as prazas ofertadas.
Para máis información:

Email: escola.xuventude@xunta.gal

Teléfonos: 881999189 e 981544840


1. Introducción á gamificación
a. Concepto de gamificación
b. Tipos de gamificación
c. Obxectivos da gamificación e ámbitos de aplicación

2. Game thinking ou pensamento de xogo
a. Concepto de game thinking
b. Reglas do deseño
c. As emocións no xogo

3. Psicoloxía e gamificación
a. Conceptos de psicoloxía e gamificación
b. Relación conducta/gamificación

4. Teorías na gamificación e análise da motivación na gamificación
a. Motivación e gamificación
b. Teoría sobre a motivación humana: pirámide de Maslow

5. Os procesos de aprendizaxe a través do xogo
a. Gamificación e aprendizaxe
b. Claves para educar xogando
c. Exemplos de ferramentas e aplicacións

6. O xogo e o seu diseño
a. Definición de xogo e caracteríticas básicas
b. Tipos de xogadores
c. Deseño do xogo na gamificación

7. Elementos do xogo na gamificación
a. Introducción aos elementos do xogo
b. Dinámicas de xogo
c. Compoñentes de xogo para empregar en gamificación

8. Ciclos de actividade. Lei do movemento
a. Ciclos de actividade
b. Bucles de acción
c. Bucles de progresión

9. Programas de recompensas
a. Concepto de recompensa
b. Clasificación das recompensas
c. Tipos básicos de recompensas
d. Insignia dixital
e. Plataformas de gamificación e asignación de insignias

10. Ferramentas de gamificación
a. Análise das principais ferramentas de gamificación

11. Experiencias de gamificación
a. Propostas e experiencias de gamificación educativa
Destinatarios: Profesionais de educacíón no tempo libre
Número de edicións: 1
Horas: 100
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de Xirxilar
Datas de realización: Do 3 ao 31 de outubro de 2022
Número de prazas: 50
Período de matriculación: Do 11 de abril ata cubrir as prazas ofertadas.
Para máis información:

Email: escola.xuventude@xunta.gal

Teléfonos: 881999189 e 981544840


Módulo I: Conceptos clave en igualdade
1.1.-Introdución.
1.2.-Conceptos xerais.
1.3.-Conceptos no ámbito do tempo libre.

Módulo II: Normativa e políticas de igualdade de oportunidades
2.1.- Ámbito internacional.
2.2.- Ámbito comunitario.
2.3.- Ámbito estatal.
2.4.- Ámbito galego.

Módulo III: Comunicación non sexista
3.1.- O uso non sexista da linguaxe.
3.2.- A imaxe das mulleres nas redes sociais e medios de comunicación.
3.3.- Recomendacións para o uso non sexista da linguaxe desde as escolas e entidades de tempo libre.

Módulo IV: Violencia machista
4.1.- Violencia de xénero: conceptos e características.
4.2.- Formas de violencia contra as mulleres. O caso das parellas adolescentes.
4.3.- Medidas contra a violencia machista desde o ámbito do tempo libre educativo.
Destinatarios: Profesionais de educacíón no tempo libre e mozas e mozos de 16 a 35 anos
Número de edicións: 1
Horas: 25
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de Recursos Galicia
Datas de realización: Do 4 de outubro ao 4 de novembro de 2022
Número de prazas: 25
Período de matriculación: Do 11 de abril ata cubrir as prazas ofertadas.
Para máis información:

Email: escola.xuventude@xunta.gal

Teléfonos: 881999189 e 981544840


MÓDULO 1:
• Saudar e responder saúdos
• Presentarse aos demáis
• Preguntar como se atopa alguén
• Rematar unha conversa e despedirse
• Usar o signo persoal
• Pedir unha aclaración cando non se entende algo.
• Deletrear o alfabeto dactilolóxico
• Usar os pronomes persoais
• Signar os números do un ao trinta.

MÓDULO 2:

• Signar sobre a familia
• Describir a casa
• Signar o que se está a facer
• Signar as cores
• Chamar a atención dunha persoa xorda
• Solicitar unha aclaración cando non entende algo.
• Preguntar

MÓDULO 3:
• Signar sobre o traballo
• Signar sobre os estudos
• Signar o que se está a facer
• Agradecer e felicitar
• Coñecer o concepto e a diversidade das persoas xordas
• Usar a negación

MÓDULO 4:
• Protección persoal
• Sintomas
• Coronavirus e epidemias
• Hospital e médicos 
Destinatarios: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Os contidos deste curso son os mesmos que o dos cursos desta temática ofertados nos anteriores anos, polo que pregamos que todas aquelas persoas que aprobaran ditos cursos se absteñan de solicitar praza nesta edición
Número de edicións: 1
Horas: 30
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de FAXPG
Datas de realización: Do 24 de outubro ao 24 de novembro de 2022
Número de prazas: 30
Período de matriculación: Do 11 de abril ata cubrir as prazas ofertadas.
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800


MÓDULO 1 - Novas formas de violencia: violencia nas redes, violencias contra a muller
1.1. Identidades patriarcais: masculinidade tensa vs masculinidade relaxada
1.2. Mitos do amor romántico: o caldo de cultivo
1.3. Violencia de xénero: ciclo e tipos
1.4. Novas violencias: stalking, ghosthing, orbiting, breadcrumbing e sextorsión

MÓDULO 2 - Educación sexual para nativos/as dixitais
2.1. Características sexoafectivas das relacións posmillenial
2.2. Autocoñecemento amoroso
2.3. Emocións nos vínculos afectivos atravesadas polo xénero
2.4. Necesidades, límites e comunicación emocional: chave para vivir relación sas.

MÓDULO 3 - Prevención de situacións de risco en entornos dixitais e ciberseguridade
3.1. Ciberseguridade
3.2. Ferramentas e estratexias para a prevención de situacións de risco en entornos dixitais
Destinatarios: Mozas e mozos de 16 a 35 anos
Número de edicións: 1
Horas: 10
Lugar de realización: Plataforma Teams e Centro Coordinador de Información Xuvenil de Santiago
Datas de realización: 3 e 5 de setembro de 2022 (o día 3 presencial de 10:00h a 14:00h e de 15:00h a 19:00h e o día 5 de setembro 2 horas en plataforma Team)
Número de prazas: 25
Período de matriculación: Do 11 de abril ata cubrir as prazas ofertadas
Para máis información:

Email: escola.xuventude@xunta.gal

Teléfonos: 881999189 e 981544840